На галоўную

Мікола Хаўстовіч    

Мікола Валянцінавіч Хаўстовіч - нарадзіўся ў 1959 г. на Случчыне. Скончыў Беліцкую СШ у 1976 г. Служыў у войску. У 1980-1985 гг. вучыўся на філалагічным факультэце БДУ. У 1985-1988 гг. працаваў настаўнікам на Случчыне. У 1988-1991 гг. вучыўся ў аспірантуры пры кафедры беларускае літаратуры, пасля - выкладчык названае кафедры. З 1993 г. выкладчык, старшы выкладчык, дацэнт кафедры гісторыі беларускае літаратуры. З 2000 г. - загадчык кафедры гісторыі беларускае літаратуры. У 1993 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю "Беларускі літаратурна-грамадскі рух 30-40 гг. ХІХ ст." , а ў 2003 г. - доктарскую дысертацыю "Мастацкі метад Яна Баршчэўскага і развіццё беларускай літаратуры 30-40 гг. ХІХ ст." Даследуе беларускую літаратуру XVIII-ХІХ стагоддзяў. У кастрычніку 2005 года камандзіраваны на кафедру беларусістыкі Варшаўскага універсітэта.

Публікацыі:

1986

 1. Баршчэўскі Я. Сляпы Францішак. Плачка. Сын Буры / Пераклад з польскае // ЛіМ. - 1986. - № 52. - С. 14-15.

  1989

 2. Баршчэўскі Я. Успамін пра наведванне роднага краю / Пераклад з польскае // Беларусь. - 1989. - № 4. - С. 12-13.
 3. Крашэўскі Ю.І. Кунігас / Прадмова, пераклад з польскае, каментарыі // Бярозка. - 1989. - № 10. - С. 12-14.

  1990

 4. Баршчэўскі Я. Драўляны Дзядок і кабета Інсекта / Прадмова, пераклад з польскае, каментарыі // Полымя. - 1990. - № 6. - С. 151-174.
 5. Скасаванне Уніі // ЛіМ. - 1990. - № 40. - С. 8-9.
 6. Беларускія вершы Я. Баршчэўскага ў часопісе "Москвитянин" // Некотор. вопр. изучения слав. яз. и лит.: Матер. V конф. молод. ученых БГУ. - Мн.: БГУ, 1990. - С. 98-100.
 7. Каля самых вытокаў // Баршчэўскі Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях. - Мн.: Маст. літ., 1990. - С. 367-372.
 8. Баршчэўскі Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / Укладанне, пераклад з польскае, каментарыі. - Мн.: Маст. літ., 1990. - С. 8-330.
 9. Падбярэскі Р. Беларусь і Ян Баршчэўскі / Пераклад з польскае, каментар // Баршчэўскі Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / Укладанне, пераклад з польскае, каментарыі. - Мн.: Маст. літ., 1990. - С. 331-359.
 10. Барташэвіч Ю. Ян Баршчэўскі/ Пераклад з польскае, каментар // Баршчэўскі Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / Укладанне, пераклад з польскае, каментарыі. - Мн.: Маст. літ., 1990. - С. 336-366.

  1991

 11. Bialorus powraca do tradycji // Tygodnik Powszechny. - (Krakow). - 1991. - № 5.
 12. Жыццяпіс лекаркі і падарожніцы // Полымя. - 1991. - № 11. - С. 158-159.
 13. Пільштынова С. Авантуры майго жыцця / Прадмова, пер. з польскае, каментарыі // Полымя. - 1991. - № 11. - С. 160-185.
 14. Неабодны новыя пошукі // Беларуская літаратура: Рэспубл. Міжведамасны зб. - Вып. 19. - Мн.: Універсітэцкае, 1991. - С. 41-47.

  1992

 15. Жавускі Г. Князь Радзівіл Пане Каханку / Прадмова, пераклад з польскае, каментарыі // Культура. - 1992. - № 21. - С. 8.
 16. Вярыга-Дароўскі А. Рускія пячаткавыя знакі / Прадмова, пераклад з польскае, каментарыі // Спадчына. - 1992. - № 5. С. 5-18.
 17. Ян Баршчэўскі і літаратурна-грамадскі рух на Беларусі ў 30-40-я гг. ХІХ ст. // Шляхам стагоддзяў: Матэрыялы дзвюх канферэнцый аднаго года. - Мн.: Універсітэцкае, 1992. - С. 115-121.
 18. Допарт Б. Творчасць Я. Чачота ў кантэксце паэзіі філаматаў / Пераклад з польскае // Шляхам стагоддзяў: Матэрыялы дзвюх канферэнцый аднаго года. - Мн.: Універсітэцкае, 1992. - С. 57-70.

  1993

 19. З "Торбы смеху" Караля Жэры / Прадмова, пераклад з польскае, каментарыі // Шляхам гадоў: Гісторыка-літаратурны зборнік. - Мн.: Маст. літ., 1993. - С. 118-125.
 20. Пільштынова С. Авантуры майго жыцця / Пераклад з польскае мовы, каментарыі. - Мн.: Маст. літ., 1993. - С. 19-379.
 21. Белорусское литературно-общественное движение в 30-40-е гг. ХІХ ст.: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кан. фил. наук. - Мн.: БГУ, 1993. - 19 с.

  1994

 22. Новыя аспекты праграмы па беларускай літаратуры XVIII-XIX стагоддзяў: Вучэбна-метадычны дапаможнік. - Мінск: БДУ, 1994. - 54 с. (У сааўтарстве).
 23. Скасаванне Уніі // З гісторыяй на "Вы": Публіц. арт. - Мн.: Маст. літ., 1994. - Вып. другі. - С. 107-117.
 24. "Лічу, што святкавалі рана... // ЛіМ. - 1994. - № 20. - С. 15
 25. "І хоць родам я літвін..." // Шляхам гадоў: Гісторыка-літаратурны зборнік. - Мн.: Маст. літ., 1994. - С. 244-248.
 26. Падбярэскі Р. Лісты пра Беларусь / Пераклад з польскае, каментарыі // Шляхам гадоў: Гісторыка-літаратурны зборнік. - Мн.: Маст. літ., 1994. - С. 249-266.
 27. Скасаванне Уніі і беларуская ананімная літаратура // Unia Brzeska: Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodow slowianskich: Praca zbiorowa pod redakcja R. Luznego, F. Ziejki i A. Kepinskiego. - Krakow: Universitas, 1994. - S. 507-518.
 28. Беларусь у творчасці братоў Грымалоўскіх // Матэрыялы навук. канф. маладых вучоных БДУ, прысвечанай 50-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў / Ред. кал.: А.І. Лесніковіч і інш. - Мн.: БДУ, 1994. - С. 57-58.
 29. Ля вытокаў беларускае ідэі // Полымя. - 1994. - № 11. - С. 163-175.
 30. Душа імкнулася на бераг Лучосы: Творчасць і лёс Т. Лады-Заблоцкага // Роднае слова. - 1994. - № 10. - С. 10-17.

  1995

 31. Заблытаныя карані: Яшчэ пра беларускую нацыянальную ідэю // ЛіМ. - 1995. - № 4. - С. 5, 12.
 32. "А калі глянуць з іншага боку?" // Культура. - 1995. - № 33. - С. 7.
 33. Карпінскі Ф. Падарожжа па зачараваным краі / Прадмова, пераклад з польскае, каментарыі // Культура. - 1995. - № 33. - С. 7-8.
 34. Са спадчыны двух паэтаў // ЛіМ. - 1995. - № 49. - С. 12.

  1996

 35. "Душа не ў сваім целе" // Полымя. - 1996. - № 1. - С. 230-232.
 36. Баршчэўскі Я. "Душа не ў сваім целе" / Пераклад з польскае, каментарыі // Полымя. - 1996. - № 1. - С. 232-252.
 37. Баршчэўскі Ян // Беларуская Энцыклапедыя: У 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. - Мн.: БелЭн., 1996. - Т. 2. - Аршыца-Беларусцы. - С. 325.
 38. Ля вытокаў беларускае ідэі // Баршчэўскі Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / Пераклад з польскае мовы, пасляслоўе, каментарыі. - Мн.: Юнацтва, 1996. - С. 292-307.
 39. Баршчэўскі Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / Пераклад з польскае мовы, пасляслоўе, каментарыі. - Мн.: Юнацтва, 1996. - С. 5-261.
 40. Падбярэскі Р. Беларусь і Ян Баршчэўскі / Пераклад з польскае мовы, пасляслоўе, каментарыі // Баршчэўскі Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / Пераклад з польскае мовы, пасляслоўе, каментарыі. - Мн.: Юнацтва, 1996. - С. 262-284.
 41. Барташэвіч Ю. Ян Баршчэўскі / Прадмова, пераклад з польскае мовы, каментарыі // Баршчэўскі Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях апавяданнях / Пераклад з польскае мовы, пасляслоўе, каментарыі. - Мн.: Юнацтва, 1996. - С. 285-291.
 42. Польска-расiйская палiтычная i iдэалагiчная барацьба ў першай палове XIX стагоддзя i беларуская iдэя Яна Баршчэўскага // Пашлю серу зязюльку па радзiнушку. – СПб, Невель, 1996. – С. 11-13.

  1997

 43. Ігнат Храпавіцкі "Погляд на паэзію беларускага народа" [Прадмова] // Полымя. - 1997. - № 9. - С. 235-241.
 44. "На небе родным заблішчаць": Т. Лада-Заблоцкі // Пісьменства і друк на Віцебшчыне: гісторыя і сучаснасць: Матэрыялы рэгіянальнай навук. канф. - Віцебск: Выд-ва ВДУ імя П.М. Машэрава, 1997. - С. 67-75.
 45. "Не цялесным бачыць вокам" // Тэатральная творчасць. - 1997. - № 6. - С. 3-4.
 46. Замест пасляслоўя. М. Асорыя "Нешта тут сабакам смярдзіць" // Крыніца. - 1997. - № 10-11 (36). - С. 102-105.
 47. "Чалавек з кітайскім тварам": Штрышок у іканаграфію ХІХ стагоддзя // ЛіМ. 1997. - № 50. - С. 6.
 48. "Таямніца нам недаступная": Ідэйны змест кнігі Я. Баршчэўскага "Шляхціц Завальня" // Першыя літаратаратурна-краязнаўчыя чытанні, прысвечаныя творчасці Я. Баршчэўскага (9 лістапада 1996 г. в. Гарбачэва Расонскага раёна): Матэрыялы чытанняў. - Віцебск: Выд-ва ВДУ імя П.М. Машэрава, 1997. - С. 5.
 49. Карэспандэнцыя "каўказскага" паэта // Віцебскі сшытак. - 1997. - № 3. - С. 33-34.
 50. Храпавіцкі І. Погляд на паэзію беларускага народа / Пераклад з польскае, каментарыі // Полымя. - 1997. - № 9. - С. 241-263.
 51. Карпінскі Ф. Чынш / Прадмова, пераклад з польскае, каментарыі // Беларуская драматургія. - Вып. 4. - Мн.: Беларуская навука, 1997. - С. 158-189.
 52. Асорыя М. Нешта тут сабакам смярдзіць // Крыніца. - 1997. - № 10-11 (36). - С. 95-105.
 53. Лада-Заблоцкі Т. Лісты да Юзафа Ігната Крашэўскага / Пераклад з польскае, каментарыі // Віцебскі сшытак. - 1997. - № 3. - С. 34-43.

  1998

 54. Паэт і казачнік з азёрнага краю // Баршчэўскі Я. Выбраныя творы / Уклад., прадм. і камент. М. Хаўстовіча. - Мінск: Беларускі кнігазбор, 1998. - С. 5-28.
 55. Баршчэўскі Я. Выбраныя творы / Уклад., прадм. і камент. М. Хаўстовіча. - Мінск: Беларускі кнігазбор, 1998. - С. 82-334, 405-432.
 56. Гроза А. Нечаканы госць // Баршчэўскі Я. Выбраныя творы / Уклад., прадм. і камент. М. Хаўстовіча. - Мінск: Беларускі кнігазбор, 1998. - С. 433-446.
 57. Станкевіч С. Беларускія элемэнты ў польскай рамантычнай паэзіі: І. Ля вытокаў беларускага рэгіяналізму. ІІ. Тамаш Зан / Пераклад з польскае // Спадчына. - 1998. - № 5. - С. 100-139.
 58. Станкевіч С. Беларускія элемэнты ў польскай рамантычнай паэзіі: V. Балады і рамансы А. Міцкевіча / Пераклад з польскае // Спадчына. - 1998. - № 6. - С. 75-159.

  1999

 59. ХІХ стагоддзе: Навукова-літаратурны альманах / Уклад., уступныя артыкулы, падрыхтоўка тэкстаў, пераклад з польск. мовы і камент. М. Хаўстовіча. - Мінск: БДУ, 1999. - Кн. першая. - 214 с.
 60. Гісторыя беларускай літаратуры ХІ-ХІХ стст.: Праграма. - Мінск: БДУ, 1999. - 44 с. (У сааўтарстве).
 61. Творчасць Яна Баршчэўскага ў кантэксце жанрава-стылёвых пошукаў у польскамоўнай літаратуры 20-40-х гг. ХІХ ст. // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 1999. - № 3. - С. 16-20.
 62. Ігнат Даніловіч і "Катэхізіс" 1835 года // Bialoruskie Zeszyty Historyczne / Koleg. red.: W. Choruzy i in. - Bialystok, 1999. - № 12. - S. 144-152.
 63. "На парозе забытае вамі святыні" // Крыніца. - 1999. - № 7-8 (54). - С. 26-33.
 64. Жанравыя асаблівасці апавяданняў Яна Баршчэўскага // Ян Баршчэўскі і яго час: Матэрыялы ІІ міжнар. чытанняў (11-12 лістапада 1998 г., г. Полацк). - Віцебск: Выд-ва ВДУ імя П.М. Машэрава, 1999. - С. 61-64.
 65. Станіслаў Станкевіч пра беларускую архаіку ў творчасці Адама Міцкевіча // Мова - Літаратура - Культура: (Да 55-годдзя адкрыцця каф. бел. мовы і літ. БДУ). Матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 22-23 верасня 1998 г.). У 2 ч. / Адказ. рэд. А.І. Сямешка. - Мінск: БДУ, 1999. - Ч. 2. - С. 56-60.
 66. Фальклорны міфалагізм А. Міцкевіча і Я. Баршчэўскага // Adam Mickiewicz i kultura swiatowa = Адам Міцкевіч і сусветная культура: Матэрыялы міжнар. навук. канф. (Гродна - Наваградак, 12-17 мая 1997 г.) У 5 кнігах. - Гродна - Gdansk, 1999. - Кн. 2. - C. 62-67.
 67. Станаўленне беларускай нацыянальнай ідэі // Беларуская нацыянальная ідэя: Тэзісы міжнар. навукова-практычнай канф. (17-18 красавіка 1999 г., Гродна). - Гродна, 1999. - С. 56-57.
 68. Творчасць Рамуальда Падбярэскага віленскага перыяду // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: Матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф. Мінск, 18-20 лістапада 1997 г. У 2 ч. / Пад рэд. В.П. Рагойшы. - Мінск: БДУ, 1999. - Ч. 2: Беларуская літаратура, міфалогія і фальклор. Пытанні тэорыі літаратуры. - С. 173-177.
 69. "Цяпер маскаль пяе мудрагелікі свае" // Спадчына. - 1999. - № 5-6. - С. 86-105.
 70. Станкевіч С. Беларускія элемэнты ў польскай рамантычнай паэзіі: ІІІ. Ян Чачот. IV. Ануфры Петрашкевіч і Тэадор Лазінскі / Пераклад з польскае // Спадчына. - 1999. - № 1. - С. 79-135.
 71. Станкевіч С. Беларускія элемэнты ў польскай рамантычнай паэзіі: VI. "Дзяды" / Пераклад з польскае // Спадчына. - 1999. - №. 2. - С. 125-143.
 72. Станкевіч С. Беларускія элемэнты ў польскай рамантычнай паэзіі: VI. "Дзяды" (працяг) / Пераклад з польскае // Спадчына. - 1999. - № 3. - С. 82-113.
 73. Станкевіч С. Беларускія элемэнты ў польскай рамантычнай паэзіі: VII. Іншыя творы Міцкевіча. VIII. Мова Міцкевіча. IX. Антон Эдвард Адынец. X. Аляксандар Ходзька. XI. Менш значныя паэты / Пераклад з польскае // Спадчына. - 1999. - № 4. - С. 134-196.
 74. Баршчэўскі Я. Плачка / Пераклад з польскае, каментарыі // Крыніца. - 1999. - № 7-8. - С. 8-17.

  2000

 75. ХІХ стагоддзе: Навукова-літаратурны альманах / Уклад., уступныя артыкулы, падрыхтоўка тэкстаў, пераклад з польск. мовы і камент. М. Хаўстовіча. - Мінск: БДУ, 2000. - Кн. другая. - 224 с.
 76. Беларуская літаратура XVIII-XIX стагоддзяў: Зборнік тэкстаў / Склад. і аўтар камент. М.В. Хаўстовіч. - Мн: БДУ, 2000. - 229 с.
 77. Ад складальніка // Беларуская літаратура XVIII-XIX стагоддзяў: Зборнік тэкстаў / Склад. і аўтар камент. М.В. Хаўстовіч. - Мн: БДУ, 2000. - С. 3-4.
 78. "Фантастычная" Беларусь Яна Баршчэўскага і "фантастычная" Беларусь Паўла Шпілеўскага // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы IV Міжнар. навук. канф. (Мінск, 12-14 кастрычніка 1999 г.). У 2 ч. / Рэдкал.: С.Я. Ганчарова-Грабоўская і інш. - Мінск: БДУ, 2000. - Ч. 1: Тэарэтычныя праблемы літаратуразнаўства, міфалагічныя матывы і фальклорныя традыцыі ў літаратуры, славянскія літаратуры ад Сярэднявечча да Асветніцтва, беларуская літаратура ў яе ўзаемасувязях з іншымі літаратурамі свету. - С. 237-243.
 79. Беларускасць польскамоўнай літаратуры 40-х гг. ХІХ ст. // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія: Матэрыялы V міжнар. навук. канф. / Пад агульн. рэд. Л.М. Вардамацкага, А.М. Мезенкі. 25-27 мая 2000 г. - Віцебск: Выд-ва ВДУ імя П.М. Машэрава, 2000. - С. 181-182.
 80. Нараджэньне беларушчыны // Беларуская нацыянальная ідэя: Матэрыялы міжнар. навукова-практычнай канф. (18-19 крас. 1999 г. г. Гродна). - Мн., 2000. - С. 70-76.
 81. Проза Генрыка Равускага // Полымя. - 2000. - № 6. - С. 130-131.
 82. Равускі Г. Князь Радзівіл Пане Каханку (Раздзел з "Успамінаў Сапліцы) / Пераклад з польскае, каментарыі // Полымя. - 2000. - № 6. - С. 131-150.
 83. Гавэнды Ігната Ходзькі // ЛіМ. - 2000. - № 4. С. 11.
 84. Беларускія "малюнкі" Ігната Ходзькі // Край-Kraj. Дыялог на сумежжы культур: Polonica-Lithuanica-Albaruthenica / Рэд. А. Агееў і Я. Іваноў. - Магілёў: Магілёўск. абл. друкарня, 2000. - С. 164-166.
 85. Ходзька І. Успаміны квестара / Пераклад з польскае, каментарыі // Край-Kraj. Дыялог на сумежжы культур: Polonica-Lithuanica-Albaruthenica / Рэд. А. Агееў і Я. Іваноў. - Магілёў: Магілёўск. абл. друкарня, 2000. - С. 167-245.
 86. Ходзька І. Успаміны квестара // ЛіМ. - 2000. - № 4. - С. 11-12.

  2001

 87. Гісторыя беларускай літаратуры 30-40-х гг. ХІХ ст.: Дапаможнік для студэнтаў філал. спец. вышэйш. навуч. устаноў. - Мінск: БДУ, 2001. - 171 с.
 88. "Разсказы на белорусскомъ наречіи" ў кантэксце ананімнай літаратуры 60-х гг. ХІХ ст. // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2001. - № 1. - С. 6-11.
 89. Мастацкае асэнсаванне гісторыі Беларусі ў літаратуры сярэдзіны ХІХ стагоддзя // Выбраныя навуковыя працы Беларускага дзяржаўнага універсітэта: У 7 т. / Адказ. рэд. А.А. Яноўскі. - Мінск: БДУ, 2001 г. - Т. 2: Гісторыя. Філалогія. Журналістыка. - С. 330-340.
 90. Уладзімір Дубоўка як даследчык беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя // Да 100-годдзя Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузьмы Чорнага: Зб. навук. арт. / Рэдкал.: А.І. Бельскі, В.А. Максімовіч і інш.; Пад агульнай рэд. Л.Дз. Сіньковай. - Мінск: БДУ, 2001. - С. 221-226.
 91. Паэт і казачнік з азёрнага краю: Ян Баршчэўскі // Слова пра літаратуру і літаратараў: Літ.-крытыч. арт. па беларускай літаратуры: У 2 кн. - Мінск: Юнацтва, 2001. - Кн. І.: ХІХ - пач. ХХ ст. - С. 61-91.
 92. Рубон // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш. - Мінск: БелЭн, 2001. - Т. 6. Кн. 1: Пузыны -Усая. - С. 124-125.
 93. Рочнік літэрацкі // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш. - Мінск: БелЭн, 2001. - Т. 6. Кн. 1: Пузыны -Усая. - С. 122.
 94. Рамуальд Падбярэскі ў беларускім літаратурным руху 40-х гг. ХІХ стагоддзя // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навук. зб. / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Вып. першы. - Мінск: БДУ, 2001. - С. 68-90.
 95. Тэма "Скарбу" ў "Шляхціцы Завальні" Яна Баршчэўскага // Сайт НДЧ БДУ. www.research.bsu.by
 96. Славянскі міф пра Перуна ў інтэрпрэтацыі Яна Баршчэўскага // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы V Міжнар. навук. канф., прысвеч. 80-годдзю БДУ (Мінск, 16-18 кастр. 2001 г.): У 3 ч. / Рэдкал.: С.Я. Ганчарова-Грабоўская і інш. - Мінск: БДУ, 2001. - Ч. 1: Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай. - С. 175-178.
 97. Ад "беларускай школы" ў польскай літаратуры - да беларускай польскамоўнай літаратуры // Скарыназнаўства. Кнігазнаўства. Літаратуразнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнар. кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый" (Мінск, 21-24 мая, 4-7 снеж. 2001 г.) / Рэдкал.: У. Конан (гал. рэд.) і інш. - Мінск: "Беларускі кнігазбор", 2001. - (Беларусіка = Albaruthenica; Кн. 20.) - С. 168-172.

  2002

 98. На парозе забытае святыні: Творчасць Яна Баршчэўскага. - Мінск: ВТАА "Права і эканоміка", 2002. - 186 с.
 99. Праграма па гісторыі беларускае літаратуры ХІ-ХІХ стст. - Мінск: БДУ, 2002. - 60 с.
 100. Трансфармацыя міфалагемы "ваўкалак" у прозе Яна Баршчэўскага // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2002.- № 3. - С. 3-8.
 101. "Ідэальны" герой у прозе Яна Баршчэўскага // Беларускае літаратуразнаўства: Навук.-метад. час. Бел. дзярж. ун-та / Рэд. рада: Г. Аўэрсвальд і інш. - Мінск: БДУ, 2002. - № 1, студзень - жнівень. - С. 81-96.
 102. Загадка "Пінскай шляхты"? // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навук. зб. / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Вып. другі. - Мінск: БДУ, 2002. - С. 90-96.
 103. Пасляслоўе. Ян Ходзька. "Вызваленая Літва, або Пераход цераз Нёман // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навук. зб. / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Вып. другі. - Мінск: БДУ, 2002. - С. 123-124.
 104. Творчасць Яна Баршчэўскага ў ацэнках крытыкі // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навук. зб. / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Вып. другі. - Мінск: БДУ, 2002. - С. 29-55.
 105. Прытча ў творчасці Яна Баршчэўскага // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навук. зб. / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Вып. трэці. - Мінск: ВТАА "Права і эканоміка", 2002. - С. 63-78.
 106. Беларуска-польскае літаратурнае ўзаемадзеянне ў XIV-XIX стст. // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навук. зб. / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Вып. трэці. - Мінск: ВТАА "Права і эканоміка", 2002. - С. 3-5.
 107. Равускі Г. Пан Агінскі (Раздзел з "Успамінаў Сапліцы") / Пераклад з польскае, каментарыі // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навук. зб. / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Вып. трэці. - Мінск: ВТАА "Права і эканоміка", 2002. - С. 145-151.
 108. Прытча ў творчасці Яна Баршчэўскага і Якуба Коласа // Мова - літаратура- культура: Матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., прысвечанай 120-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (Мінск, 27-28 верасня 2002 г.) / Рэд. кал.: З.І. Бадзевіч і інш.: У 2 т. - Мн.: БДУ, 2002. - Т. 2. - С. 121-127.
 109. Верш "Зайграй, зайграй, хлопчэ малы": праблемы атрыбуцыі // Куляшоўскія чытанні: Матэрыялы Міжнар. навук. канф. "Творчасць А. Куляшова і адукацыйна-асветніцкія праблемы сучаснасці", 6-7 лютага 2002 г. / Адк. рэд. М.І. Мушынскі. - Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2002. - С. 71-73.

  2003

 110. Мастацкі метад Яна Баршчэўскага. - Мінск: БДУ, 2003. - 204 с.
 111. Мастаці метад Яна Баршчэўскага і развіццё беларускай літаратуры 30-40-х гг. ХІХ ст.: Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені доктара філалагічных навук. - Мінск: БДУ, 2003. - 44 с.
 112. Праграмы спецсемінараў і спецкурсаў па гісторыі беларускае літаратуры ХІ-ХІХ стагоддзяў. - Мінск: БДУ, 2003. - 44 с. (У сааўтарстве).
 113. Да пытання пра мастацкі хранатоп "Шляхціца Завальні" Яна Баршчэўскага // Беларуская філалогія: Зб. навук. прац вучоных філал. фак. Белдзяржуніверсітэта / Пад агульн. рэд. док. філ. навук І.С. Роўды. Вып. першы. - Мінск: ВТАА "Права і эканоміка", 2003. - С. 83-90.
 114. Мастацкі час і прастора ў аповесці Яна Баршчэўскага "Драўляны Дзядок і кабета Інсекта" // Роднае слова. - 2003. - № 2. - С. 19-21.
 115. Мастацкі час і прастора ў аповесці Яна Баршчэўскага "Драўляны Дзядок і кабета Інсекта" // Роднае слова. - 2003. - № 3. - С. 27-30.
 116. Вытокі мастацкай умоўнасці Яна Баршчэўскага // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навук. зб. / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Вып. чацвёрты. - Мінск: ВТАА "Права і эканоміка", 2003. - С. 36-53.
 117. Буйніцкі К. Беларускія народныя песні / Пераклад з польскае, каментарыі // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навук. зб. / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Вып. чацвёрты. - Мінск: ВТАА "Права і эканоміка", 2003. - С. 158-162.
 118. Польскамоўная літаратура Беларусі 30-40-х гг. ХІХ ст. // Acta Albaruthenica: Навукова-тэарэтычны часопіс. - 2003. - № 3. - 14-20.
 119. Гістарызм прозы Яна Баршчэўскага // Ян Баршчэўскі: Дыялог з часам і ў часе. Матэрыялы ІІІ Міжнародных навуковых чытанняў. Віцебск, 2003.
 120. Радзік Р. Хто такія беларусы? / Пераклад з польскай // Радзік Р. Беларусы: Погляд з Польшчы: Манаграфія / Пер. з польскай. ГА МТ “Брама”. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – С. 70–99.
 121. Радзік Р. Беларускі час / Пераклад з польскай // Радзік Р. Беларусы: Погляд з Польшчы: Манаграфія / Пер. з польскай. ГА МТ “Брама”. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – С. 100–108.

  2004

 122. Мастацкі метад Яна Баршчэўскага і развіццё беларускай літаратуры 30-40-х гг. ХІХ ст. // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2004.- № 1. - С. 11-17.
 123. "Энеіда навыварат": спроба рэканструкцыі // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навук. зб. / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Вып. пяты. - Мінск: ВТАА "Права і эканоміка", 2004. - С.28-48.
 124. Навіны літаратуразнаўства // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навук. зб. / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Вып. пяты. - Мінск: ВТАА "Права і эканоміка", 2004. - С.157-159.
 125. Ян Баршчэўскі і тагачасная літаратура // Ян Баршчэўскі ў славянскім свеце (Да 210-годдзя з дня нараджэння): Зборнік навуковых артыкулаў удзельнікаў IV Міжнародных навуковых чытанняў. Віцебск, 2004. С.128-132.

  2005

 126. Баршчэўскі Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / Уклад., пер. з пол. мовы, паслясл., камент. М. Хаўстовіча. − Мн.: Маст. літ., 2005. − 251 с.
 127. Даверыць таямніцу сэрца // Баршчэўскі Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / Уклад., пер. з пол. мовы, паслясл., камент. М. Хаўстовіча. − Мн.: Маст. літ., 2005. − С.232−240.
 128. Інтэрпрэтацыя матыву “пошукі скарбу” ў творчасці Я. Баршчэўскага // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Выпуск шосты. − Мн.: Права і эканоміка, 2005. − С.45−53.
 129. Казанне руске: Пасляслоўе // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Выпуск шосты. − Мн.: Права і эканоміка, 2005. − С.141−144.
 130. Рукапісы Рамуальда Падбярэскага: Пасляслоўе // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Выпуск шосты. − Мн.: Права і эканоміка, 2005. − С.168−170.
 131. Людвік Штырмер. Пантофель: Пасляслоўе // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Выпуск шосты. − Мн.: Права і эканоміка, 2005. − С.178−179.
 132. Навіны літаратуразнаўства // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Выпуск шосты. − Мн.: Права і эканоміка, 2005. − С.180−186.
 133. Падбярэскі Р. Зарыян Даленга-Хадакоўскі. Пра народную паэзію / Пер. з пол. мовы і камент. М. Хаўстовіча // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Выпуск шосты. − Мн.: Права і эканоміка, 2005. − С.159−168.
 134. Людвік Штырмер і станаўленне беларускага літаратурна-грамадскага руху ў 40-я гг. ХІХ ст. // Acta Albaruthenica: Навуковы зборнік / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча, А. Баршчэўскага, С. Запрудскага. Выпуск пяты. − Мн.: Права і эканоміка, 2005. − С.121−126.
 135. Аляксандр Ельскі. Выбранае // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4. − 2005. − № 2.
 136. В. Дунін-Марцінкевіч як аўтар “Пінскае шляхты” // Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч і працэс міжславянскіх культурных узаемасувязей: Матэрыялы V Міжнародных Ракаўскіх чытанняў. − Мн.: Права і эканоміка, 2005.
 137. Гісторыя беларускай літаратуры (XVIII−XIX стст.): Вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія. − Мн., 2005. − С.3−26. (У сааўтарстве).
 138. Асоба Зарыяна Даленгі-Хадакоўскага ў працах Рамуальда Падбярэскага // Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: Матэрыялы ІІ Міжнар. навук. фальклорна-этналінгвіст. канф. / рэдкал. Васіль Ліцвінка (уклад.) - Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2005. - С.39-40.

  2006

 139. Беларуская літаратура: Хрэстаматыя. Частка першая (другая палова XVIII - першая палова ХІХ стст). Дапаможнік для польскіх студэнтаў па спецыяльнасці "Беларуская філалогія". - Мн., 2006. - 224 с.
 140. Беларуская літаратура: Хрэстаматыя. Частка другая. (Другая палова ХІХ ст.) Дапаможнік для польскіх студэнтаў па спецыяльнасці “Беларуская філалогія” / Уклад. і камент. М. Хаўстовіча. Мн., 2006. − 204 с.
 141. Беларуская літаратура: Хрэстаматыя. Частка трэцяя (1901-1920). Дапаможнік для польскіх студэнтаў па спецыяльнасці "Беларуская філалогія". - Мн., 2006. - 305 с.
 142. Літаратурная спадчына Ігната Яцкоўскага // Acta Albaruthenica, Rossica, Polonica. VII міжнародная навуковая канферэнцыя “Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія: Зборнік навуковых артыкулаў / Пад агульнай рэд. Г.М. Мезенка. Віцебск: Выдавецтва УА “ВДУ імя П.М. Машэрава”, 2006. С. 454−457.
 143. Беларусі фальклор ў творчасці літаратараў сярэдзіны ХІХ стагоддзя // Фальклор і сучасная культура: Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 27−28 красавіка 2006 г., Мінск / Рэдкал.: Роўда І.С. і інш. − Мінск: Паркус плюс, 2006. − С. 99−104.
 144. Карпінскі Францішак // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 1 / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2005.
 145. Пра комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся // Веснік БДУ. – 2006. – № 1.
 146. Лонданскія выданні “Нячысціка” Аляксандра Рыпінскага // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Выпуск сёмы. − Мн.: Права і эканоміка, 2006. − С. 63−84.
 147. Жыццёвы і творчы шлях Ігнацы Яцкоўскага // Droga ku wzajemności: Tom jubileuszowy dedykowany prof. Aleksandrowi Barszczewskiemu − Шлях да ўзаемнасці: Навуковы зборнік (да 75-годдзя праф. Аляксандра Баршчэўскага / Redakcja naukowa M. Timoszuk, M. Chaustowicz. Warszawa, 2006. S. 108−126.
 148. Таварыства Літоўскае і Зямель Рускіх у Парыжы і Аляксандр Рыпінскі // На ўшанаванне памяці Ежы Гедройца: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Канцэпцыя УЛБ (Украіна, Літва, Беларусь) − ад ідэі да рэалізацыі. Мн., 2006. С. 167−185.
 149. Айчына здалёку і зблізку: Ігнацы Яцкоўскі і Аляксандар Рыпінскі. - Мн., 2006. - 280 с.
 150. Рыпінскі А. Беларусь / Пер. з пол. мовы, камент. // Айчына здалёку і зблізку: Ігнацы Яцкоўскі і Аляксандар Рыпінскі. - Мн., 2006. – С. 195–279.
 151. Баршчэўскі Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях (урывак) / пераклад з польскае // Беларуская літаратура і свет: ад эпохі рамантызму да нашых дзён / уклад. Л. Баршчэўскі. – Мінск: Радыёла-плюс, 2006. – С. 21–23.
 152. Барщевский Ян // Республика Беларусь: Энциклопедия. – Мн., 2006. – С. 211.

  2007

 153. Ігнацы Яцкоўскі і праблема аўтарства верша "Заграй, заграй, хлопчэ малы" // Acta Albaruthenica. 6/2007. Droga ku wzajemności: 50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim / Redakcja naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. - S.90-97.
 154. Беларускасць у беларуска- і польскамоўнай літаратуры Беларусі першае паловы ХІХ ст. // Studia białorutenistzcyne. 1/2007 / Redakcja Ryszard Radzik, Michał Sajewicz. - S. 179–187.
 155. Паэтка эпохі Асветніцтва // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Выпуск восьмы. − Мн.: Права і эканоміка, 2007. − С. 145–166.
 156. Два выданні “Аповесці з майго часу” І. Яцкоўскага // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Выпуск восьмы. − Мн.: Права і эканоміка, 2007. − С. 238–241.
 157. Яцкоўскі І. Аповесць з майго часу, або Літоўскія прыгоды (урывак) / пераклад з польскае // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. Выпуск восьмы. − Мн.: Права і эканоміка, 2007. − С. 167–237.
 158. Малюнкі нашага краю // Ходзька І. Успаміны квестара / пер. з польскае мовы, прадмова і камент. – Мн.: Universitas, 2007. – С. 5–11.
 159. Ходзька І. Успаміны квестара / пер. з польскае мовы, прадмова і камент. – Мн.: Universitas, 2007. – 204 с.
 160. Тэкля з Бажымоўскіх Урублеўская і яе літаратурная спадчына // Беларусь і беларусы ў прасторы і часе: Зборнік да 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса / Пад рэд. С. Запрудскага, А. Фядуты, З. Шыбекі. – Мн.: Лімарыус, 2007. – С. 218–234.
 161. Вершы Ігнацы Яцкоўскага // Acta Albaruthenica. 7/2007. Literatura. Język. Kultura / Redakcja naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. - S.53-71.
 162. Лiсты да Святога Пятра // Acta Albaruthenica. 7/2007. Literatura. Język. Kultura / Redakcja naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. - S.459-462.
 163. Ян Баршчэўскі // Гісторыя беларускай літаратуры XI–XIX стагоддзяў. У 2-х тамах. Т. 2. Новая літаратура. Другая палова XVIII – XIX ст. – Мінск: Беларуская навука, 2007. – С. 151–177.
 164. Паэтыка зборніка А. Рыпінскага “Вершаваныя творы” // Нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратурах славянскіх народаў. Гомель, 2007.

  2008

 165. Праграмы спецсемінараў і спецкурсаў па гісторыі беларускай літаратуры ХІ–ХІХ ст. Мн., 2008. (У сааўтарстве).
 166. Жыццё і творчасць Рамуальда Падбярэскага. Мн., 2008. – 148 с.
 167. Паэтыка другой часткі зборніка Аляксандра Рыпінскага „Poezije” // Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская літаратура – уплывы і ўзбагачэнне. Зборнік артыкулаў. Мн., 2008. С. 110–122.
 168. Лісты Ігнацы Яцкоўскага да Леанарда Нядзвецкага // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік, выпуск дзевяты. Мн., 2008. С. 105–119.
 169. Аўтарка першай “беларускай” аповесці // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік, выпуск дзевяты. Мн., 2008. С. 197–209.
 170. Сатыра ў духу Свіфта // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік, выпуск дзевяты. Мн., 2008. С. 215.
 171. “Я, хоць і не паэта…” // Arche. 2008. № 7–8. С. 880–923.
 172. Ян Баршчэўскі ў сучасных расійскіх даследаваннях // Acta Albaruthenica – 8, Warszawa 2008, s.37–48.
 173. Польскі гімн па-беларуску // Acta Albaruthenica – 8, Warszawa 2008, s. 299–307.
 174. Пільштынова С. Авантуры майго жыцця / Пераклад і каментар. Мн., 2008. – 309 с.
 175. Ганна Мастоўская. Не заўсёды так робіцца, як гаворыцца / Пераклад і каментар // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік, выпуск дзевяты. Мн., 2008. С. 169–196.
 176. Антон Марціноўскі. Машына для біцця сялян / Пераклад і каментар // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік, выпуск дзевяты. Мн., 2008. С. 210–214.
 177. Яцкоўскі І. Аповесць з майго часу, альбо Літоўскія прыгоды / Пераклад і каментар // Arche. 2008. № 7–8. С. 924–1055.

  2009

 178. Творчасць Яна Баршчэўскага вачыма рускага чалавека // Arche. 2009. № 4. С. 385–400.
 179. Аляксандар Рыпінскі: знаёмы і незнаёмы // Arche. 2009. № 5. С. 281–395.
 180. Аляксандар Рыпінскі. Беларусь / пераклад з польскае мовы і каментар // Arche. 2009. № 5. С. 202–280.
 181. Апошнія творчыя праекты Аляксандра Рыпінскага // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі: зборнік навуковых артыкулаў; рэдкалегія: І.Ф. Штэйнер (гал. рэд.) і інш. Гомель: ЦДІР, 2009. С. 109–114.
 182. Ігнацы Яцкоўскі ў мемуарах Яна Барткоўскага // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік, выпуск дзесяты. Мн., 2009. С. 91–101.
 183. Магіла Яцкоўскага // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік, выпуск дзесяты. Мн., 2009. С. 102–107.
 184. Крашынскія страсці // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік, выпуск дзесяты. Мн., 2009. С. 108–115.
 185. Водгук на рэцэнзію // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік, выпуск дзесяты. Мн., 2009. С. 116–118.
 186. Партрэт Марціна Асорыя-Цяплінскага // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік, выпуск дзесяты. Мн., 2009. С. 119–124.
 187. Elementarz dla dobrych dzietok katolikou. Першы беларускі лемантар // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік, выпуск дзесяты. Мн., 2009. С. 208–229.
 188. Атрыбуцыя “Пінскае шляхты”: новыя гіпотэзы // Acta Albaruthenica, 2009, Nr 9. Literatura, język i kultura: tradycje i nowatorstwo. Redakcja naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. Warszawa 2009. S. 35–51.
 189. Жанрава-стылявыя асаблівасці “Аповесці з майго часу” Ігнацыя Яцкоўскага // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі. Зборнік навуковых прац. Выпуск 7 / Пад агульнай рэдакцыяй праф. В. Рагойшы. Мн., 2009. С. 126–134.
 190. Даверыць таямніцу сэрца // Баршчэўскі Я. Шляхціці Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / Укладанне, пераклад з польскае мовы, пасляслоўе і каментарыі Міколы Хаўстовіча. Мн., 2009. С. 297–209.
 191. Баршчэўскі Я. Шляхціці Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / Укладанне, пераклад з польскае мовы, пасляслоўе і каментарыі Міколы Хаўстовіча. Мн., 2009. 326 с.
 192. Валяр’ян Тамашэвіч // Каратынскі В. Творы. Мн.: Мастацкая літаратура, 2009. С. 188–191.
 193. Юльян Гарайн // Каратынскі В. Творы. Мн.: Мастацкая літаратура, 2009. С. 263–265.
 194. Мікалай Акілевіч // Каратынскі В. Творы. Мн.: Мастацкая літаратура, 2009. С. 271–273.
 195. Адказ акулісту, які не мае ідэалагічных шораў // Arche. 2009. N 11-12. С. 283–291.

  2010

 196. Вакол “Пінскае шляхты” // …Пачуць, як лёсу валяцца муры: Памяці Генадзя Кісялёва. Мінск: «Лімарыус», 2010.
 197. Варшава беларуская // Arche. 2010. № 4. С. 5–7.
 198. Першы беларускі лемантар // Arche. 2010. № 4. С. 243–262.
 199. Баляслаў Прус. "Лялька" // Arche. 2010. № 4. С. 441–583.
 200. Кніга, якая ніколі не састарэе (Замест прадмовы), [у:] С. Станкевіч, Беларускія элементы ў польскай рамантычнай паэзіі, Вільня-Беласток 2010, с. 4–8.
 201. С. Станкевіч, Беларускія элементы ў польскай рамантычнай паэзіі, пераклад з польскае і каментар М. Хаўстовіча, Вільня-Беласток 2010, с. 9–211.
 202. Літаратурна-выдавецкая дзейнасць Аляксандра Рыпінскага ў Лёндане, [у:] Your Sun Shall Never Set Again, And Yuor Moon Shall Wane No More: Essays in Honor of Fr Alexander Nadson on the Occasion of his Eightieth Birthday and Fiftieth Anniversary of His Priesthood – Сонца тваё не закоціцца, і месяц твой не схаваецца: Зборнік артыкулаў па беларусістыцы і багаслоўі ў гонар 80-годзьдзя з дня нараджэньня і 50-годзьдзя сьвятарства айца Аляксандра Надсана, Мінск 2009, с. 190–203.
 203. Вытокі фантастыкі Яна Баршчэўскага, “Acta Albaruthenica”, 2009, Nr 10, “Мае Афіны тут – назваў іх Бандарамі”. Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu na 80-lecie, Redakcja naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz, Warszawa 2010, с. 49–66.
 204. Tekla Wróblewska jako poprzedniczka Adama Mickiewicza, [у:] Translatoryka. Koncepcje - Modele - Analizy. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Barbarze Z. Kielar z okazji 80. rocznicy urodzin, pod redakcją naukową Sambory Gruczy, Adama Marchwińskiego, Moniki Płużyczki, Warszawa 2010, s. 81-91.
 205. Шляхамі да беларускасці: Нарысы, артыкулы, эсэ, Варшава 2010, 648 с.
 206. Ігнацы Яцкоўскі, Аповесць з майго часу, альбо Літоўскія прыгоды / укладане, пераклад, пасляслоўе і каментар, Варшава 2010, 290 с.
 207. Нялёгкая дарога дадому: Пасляслоўе, [у:] Ігнацы Яцкоўскі, Аповесць з майго часу, альбо Літоўскія прыгоды / укладанне, пераклад, пасляслоўе і каментар, Варшава 2010, с.213-290.

  2010

 208. Гісторыя беларускай літаратуры (ХІ-ХІХ стагоддзі): Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў /у сааўтарстве, Мінск 2011, 66 с.


На галоўнуюHosted by uCoz